LegalAidOK.org

Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng

Authored By: IRS
Read this in:
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Russian / Pусский
Chinese (Traditional) / 中文

Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng là phần trợ lực tài chánh cho nhân công có lợi tức $50,270 mỗi năm, hoặc ít hơn. Bốn phần năm số người đóng thuế hội đủ tiêu chuẩn đã xin và được nhận EITC trong năm qua. IRS muốn quý vị được hưởng những quyền lợi naỳ nếu đạt tiêu chuẩn.

Link: www.irs.gov

Last Review and Update: Feb 21, 2013
LiveHelp

Looking for a LiveHelp operator...