Phúc lợi băng thông rộng khẩn cấp

Phúc lợi Băng thông rộng Khẩn cấp là một chương trình FCC để giúp các hộ gia đình đang gặp khó khăn trong việc trả tiền cho dịch vụ internet trong thời kỳ đại dịch. Phúc lợi mới này sẽ kết nối các hộ gia đình đủ điều kiện với việc làm, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe quan trọng và các lớp học ảo.

Last Review and Update: Mar 26, 2021
Volver arriba