Disability

Click on a subject to find free legal information, frequently asked questions, links to web sites, court forms and more!

Pang-emergency na Benepisyo sa Broadband

Ang Emergency Broadband Benefit ay isang programa ng FCC para tulungan ang mga sambahayang nahihirapang magbayad para sa serbisyo sa internet sa panahon ng pandemya. Ikokonekta ng bagong benepisyong ito ang mga kwalipikadong sambahayan sa mga trabaho, napakahalagang serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan, at virtual na silid-aralan.

Back to top