Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng

Authored By: IRS

Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng là phần trợ lực tài chánh cho nhân công có lợi tức $50,270 mỗi năm, hoặc ít hơn. Bốn phần năm số người đóng thuế hội đủ tiêu chuẩn đã xin và được nhận EITC trong năm qua. IRS muốn quý vị được hưởng những quyền lợi naỳ nếu đạt tiêu chuẩn.

Last Review and Update: Jan 26, 2023
Back to top