Preparasyon Deklarasyon Taks Gratis pou Kontribyab ki Kalifye

Authored By: Internal Revenue Service

Pwogram Volontè pou Asistans nan Taks sou Revni (VITA) ak Konsèy sou Taks pou Moun Laj Avanse (TCE) IRS genyen yo ofri senp preparasyon deklarasyon taks, ki gratis pou kontribyab ki kalifye. Pwogram ki rele VITA a gen 50 an depi li ap fonksyone, li ofri asistans taks gratis pou moun ki jeneralman fè $56,000 ou mwens, moun ki gen andikap ak kontribyab ki pa pale anglè byen ki bezwen asistans lè yo ap prepare deklarasyon taks yo. Anplis VITA, pwogram ki rele TCE a ofri èd ak taks gratis, espesyalman pou moun ki gen laj 60 tan ou plis, yo espesyalize nan kesyon sou pansyon ak pwoblèm ki gen rapò ak retrèt ke sèl moun laj avanse yo genyen. Pandan ke IRS ap jere pwogram VITA ak TCE yo, lokal VITA/TCE yo se patnè IRS yo ki jere yo, epi se volontè ki vle pote chanjman nan kominote yo ki fòme ekip travayè ki travay ladan yo. Volontè ke IRS sètifye ki bay konsèy taks yo, souvan se moun ki retrete ki asosye ak òganizasyon ki pa travay pou pwofi ki resevwa sibvansyon nan men IRS.

Last Review and Update: Sep 30, 2021
Back to top