Pang-emergency na Benepisyo sa Broadband

Ang Emergency Broadband Benefit ay isang programa ng FCC para tulungan ang mga sambahayang nahihirapang magbayad para sa serbisyo sa internet sa panahon ng pandemya. Ikokonekta ng bagong benepisyong ito ang mga kwalipikadong sambahayan sa mga trabaho, napakahalagang serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan, at virtual na silid-aralan.

Last Review and Update: Mar 26, 2021
Back to top